ADR

11 listopada 2013

ADR - szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas


Cel:
Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:
 

Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii

Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

 


Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:
-wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
-główne rodzaje zagrożeń,
-informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
-działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
-czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku,
-oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
-obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
-przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
-zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
-środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
-informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
-informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
-manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
-ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu,
-ochrona towarów niebezpiecznych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Czas trwania:


Kurs ADR początkowy:
szkolenie podstawowe w zakresie wszystkich klas- 24 godziny+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie


Kurs ADR doskonalący:
szkolenie podstawowe w zakresie wszystkich klas-16 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie

 

 

 

 

 

 

 

 

ADR - szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych w cysternach

 Cel:

Celem zajęć jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

 

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom

  • Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  • Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

 
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje tematy:
-zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
-wymagania dotyczące pojazdów,
-ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
-dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.

 

Czas trwania:

Kurs ADR początkowy:
szkolenie specjalistyczne cysterny - 16 godziny+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.


Kurs ADR doskonalący:
szkolenie specjalistyczne cysterny - 8 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ wróć ]